همكاران گرامي

باسلام

     بدينوسيله به اطلاع ميرساند پس از مذاكرات مستمر با گروههاي مختلف حسابداري، نهايتاً انجمن صنفي شرايط و تعهدات يكي از شركتها را مورد تائيد قرارداد كه نسبت به سايرين خدمات مناسب تري را به همكاران ارائه خواهد نمود.

ذيلاً موارد مورد نياز قرارداد اعلام ميشود.

همكاران محترم از تاريخ درج اين اطلاعيه ظرف مدت 4 روز كاري مراتب را به دفتر هيات مديره انجمن اعلام تا نسبت به معرفي آنان به موسسه طرف قرارداد اقدام شود.


الف)تعهدات مؤسسه:  

 1. تهيه و تنظيم اسناد حسابداري مالي
 2. تهيه اظهارنامه هاي عملكرد مالياتي و ارزش افزوده
 3. تهيه اظهارنامه هاي فصلي
 4. تهيه فهرست حقوق به سازمان مالياتي
 5. تهيه ليست تامين اجتماعي
 6. ثبت دفاتر مالي براساس مدارك و اظهارات كارفرما
 7. تهيه اظهار نامه عملكرد ساليانه

ب) مبلغ قرارداد:

 1.  حق الزحمه حسابداري براي درآمد ناخالص ساليانه تا مبلغ 250.000.000 ريال معادل 6.000.000 ريال
 2.  حق الزحمه حسابداري براي درآمد ناخالص ساليانه تا مبلغ 500.000.000 ريال معادل 10.000.000 ريال
 3.  حق الزحمه حسابداري براي درآمد ناخالص ساليانه تا مبلغ 1.000.000.000 ريال معادل 15.000.000 ريال
 4. حق الزحمه حسابداري براي درآمد ناخالص ساليانه تا مبلغ 2.000.000.000 ريال معادل 20.000.000 ريال
 5.  حق الزحمه حسابداري براي درآمد ناخالص ساليانه تا مبلغ 3.000.000.000 ريال معادل 30.000.000 ريال
 6.  حق الزحمه حسابداري براي درآمد ناخالص ساليانه تا مبلغ 4.000.000.000 ريال معادل 40.000.000 ريال
 7. حق الزحمه حسابداري براي درآمد ناخالص ساليانه تا مبلغ 5.000.000.000 ريال معادل 50.000.000 ريال

 

 

عباسعلی کاوه

رئیس هیئت مدیره انجمن

                                    

 

منوی کاربری

ورود اعضاء انجمن صنفی

جستجو در سایت

ورود به سایت

Go to top